News and Events

Naidheachdan agus Tachartasan

Seo roghainn de thachartasan aig an robh dùil aig Sandaidh a nochdadh ann an 2020.
Chaidh mòran dhiubh a chur dheth, air sgàth corònabhìoras, ach tha sinn an dòchas gun tachair iad ann an 2020. Barrachd fios nas fhaide air adhart. Tha Sandaidh beò air na meadhanan sòisealta, agus bidh i a' nochdadh aig tachartasan didseatach.

Here are some engagements at which Sandy was to appear in the 2020. Many of them were cancelled, owing to coronavirus, but it is hoped they will take place in 2021. Further updates in due course. Meanwhile Sandy is active on social media, and she is appearing at virtual and on-line events.

3rd January 2020

Radio nan Gàidheal Broadcast ‘Leugh an Leabhar’

15th February 2020

Cèilidh and Annual Meeting of Comunn Gàidhlig Lunnainn, Crown Court Church Covent Garden.

8th March 2020

StAnza, St Andrew’s

March 2020

Aye Write, Glasgow

April 2020

Pan-Celtic Festival, Carlow Ireland

July 2020

Ceòlas, South Uist

July 2020

Rannsachadh na Gàidhlig Conference, Antigonish Nova Scotia Canada

August 2020

Eisteddfod Tregaron, Wales

August 2020

Interceltique Festival, Brittany France

August 2020

Edinburgh Book Festival

September 2020

Nairn Book and Arts Festival

October 2020

Ness Book Festival

October 2020

Wigtown Book Festival