News and Events

Naidheachdan agus Tachartasan

Seo liosta thachartasan aig an do nochd Sandaidh rè an dà bhliadhna aice san dreuchd mar Bhàrd a’ Chomuinn 2020-2021, no aig a nochdas i fhathast. Chluich i beò aig StAnza sa Mhàrt 2020; ach as dèidh sin, chuir an galar lèir-sgaoilte Covid bacadh gu tur air cuirmean aghaidh ri aghaidh agus fèisean litreachais beò.

Nochd Sandaidh aig diofar thachartasan air loidhne agus bhiortail ann an 2020: ann an còmhradh le Meg Bateman san Lùnastal; aig ‘Taigh nam Bàrd’ aig Mòd Nàiseanta air loidhne san Dàmhair; agus aig dà thachartas a’ comharrachadh Seachdain Leabhraichean na h-Alba san t-Samhain: ‘Còmhraidhean Cruthachail’ aig Oilthigh Ghlaschu, agus airson Ceòlas Uibhist agus Fèis Leabhraichean Uibhist.

Sa bhliadhna 2021, nochd Sandaidh air loidhne aig cuirm Comunn Gàidhlig Lunnainn agus YPO California sa Ghearran, agus a’ leughadh bàrdachd agus ann an còmhradh le Màrtainn Mac an t-Saoir san Ògmhios. Nochdaidh i fhathast aig leithid thachartasan, còmhla ris an Ollamh Máire Ní Annracháin san Iuchar, agus Alasdair Mac’Illebhàin san Lùnastal. Bidh i cuideachd a’ nochdadh aig Fèis Leabhraichean Bhaile na h-Ùige agus Fèis Leabhraichean Nis san t-Sultain agus aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann an Inbhir Nis san Dàmhair.

Here is a list of engagements at which Sandy appeared during her two-year tenure of the post of Gaelic Crowned Bard 2020-2021, or will be appearing. She performed live at StAnza in March 2020; but thereafter, live performances at literature festivals were severely curtailed by the Covid pandemic.

Sandy appeared at various online and virtual events in 2020: in conversation with Meg Bateman in August; at ‘The Poets’ House’ at the virtual National Mòd in October; and at two events marking Book Week Scotland in November: Glasgow University’s ‘Creative Conversations’ and for Ceòlas Uist and the Uist Book Festival.

In 2021, Sandy performed online for the Gaelic Society of London and the YPO of California in February; at a virtual poetry-reading and in conversation with Martin MacIntyre in June; and will appear at similar events with Prof Máire Ní Annracháin in July and Alasdair Whyte in August. She will also appear at the Wigtown Book Festival and Ness Book Festival in September and at the Royal National Mòd in Inverness in October.