News and Events

Naidheachdan agus Tachartasan

Seo roghainn de thachartasan aig an robh dùil aig Sandaidh a nochdadh sna mìosan romhainn.
Update 18 Màirt: tha teagamhan mòra mun phrògram seo a nis, air sgàth coronavirus. Barrachd fios nas fhaide air adhart.

Here are some engagements at which Sandy intended appearing in the coming months, and events she planned to attend.
Update 18 March: this programme is now in considerable doubt, because of coronavirus. Further updates in due course.

3rd January 2020

Radio nan Gàidheal Broadcast ‘Leugh an Leabhar’

15th February 2020

Cèilidh and Annual Meeting of Comunn Gàidhlig Lunnainn, Crown Court Church Covent Garden.

8th March 2020

StAnza, St Andrew’s

March 2020

Aye Write, Glasgow

April 2020

Pan-Celtic Festival, Carlow Ireland

July 2020

Ceòlas, South Uist

July 2020

Rannsachadh na Gàidhlig Conference, Antigonish Nova Scotia Canada

August 2020

Eisteddfod Tregaron, Wales

August 2020

Interceltique Festival, Brittany France

August 2020

Edinburgh Book Festival

September 2020

Nairn Book and Arts Festival

October 2020

Ness Book Festival

October 2020

Wigtown Book Festival