News and Events

Naidheachdan agus Tachartasan

Seo roghainn de thachartasan aig an robh dùil aig Sandaidh a nochdadh ann an 2020.
Chaidh mòran dhiubh a chur dheth, air sgàth corònabhìoras, ach tha sinn an dòchas gun tachair iad ann an 2020 - beò, no gu didsiteach. Barrachd fios nas fhaide air adhart. Tha Sandaidh beò air na meadhanan sòisealta, agus bidh i a' nochdadh aig tachartasan didseatach. Nochd i ann an còmhradh le Meg Bateman san Lùnastal, agus aig 'Taigh nam Bàrd' le triùir bhàrd eile aig a' Mhòd air loidhne san Dàmhair. Gheibh sibh na clàraidhean bhideo air duilleag 'Bàrd a' Chomuinn'. Bidh Sandaidh a' nochdadh aig dà thachartas rè Seachdain Leabhraichean na h-Alba; aig 'Creative Conversations' Oilthigh Glaschu air 16 Samhain, agus airson Ceòlas Uibhist a Deas agus Fèis Leabhraichean Uibhist air 20 Samhain.

Here are some engagements at which Sandy was to appear in the 2020. Many of them were cancelled, owing to coronavirus, but it is hoped they will take place in 2021 - whether as live or virtual events. Further updates in due course. Meanwhile Sandy is active on social media, and she is appearing at virtual and on-line events. She appeared in conversation with Meg Batemen in August, and at 'The Poets' House' at the Virtual Mòd in October. You may view the video recordings on the 'Gaelic Crowned Bàrd' page. Sandy will be appearing at two events during Book Week Scotland; at Glasgow University's 'Creative Conversations' on 16 November, and for Ceòlas Uist and the Uist Book Festival on 20 November.

3rd January 2020

Radio nan Gàidheal Broadcast ‘Leugh an Leabhar’

15th February 2020

Cèilidh and Annual Meeting of Comunn Gàidhlig Lunnainn, Crown Court Church Covent Garden.

8th March 2020

StAnza, St Andrew’s

March 2020

Aye Write, Glasgow

April 2020

Pan-Celtic Festival, Carlow Ireland

July 2020

Ceòlas, South Uist

July 2020

Rannsachadh na Gàidhlig Conference, Antigonish Nova Scotia Canada

August 2020

Eisteddfod Tregaron, Wales

August 2020

Interceltique Festival, Brittany France

August 2020

Edinburgh Book Festival

September 2020

Nairn Book and Arts Festival

October 2020

Ness Book Festival

October 2020

Wigtown Book Festival